Bezpieczna dostawa
Szybkie płatności
Przyjazna obsługa
Bezpieczna dostawa
Szybkie płatności
Przyjazna obsługa
ewodd logo

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ www.ewodd.com.

 

Podmiotem uprawnionym i odpowiedzialnym we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem sklepu internetowego na stronie www.ewodd.com, zwanego w dalszej części regulaminu Sklepem, a także sprzedaży prowadzonej na odległość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest HandCraft Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Starym Sączu, przy ul. Węgierskiej 12 b, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276567; posiadająca NIP 7343221135; REGON 120422171; o kapitale zakładowym 100 000 pln, nr. tel. +48 727-444-009, e-mail: info@ewodd.com zwana w dalszej części regulaminu Sprzedawcą.

Treść regulaminu przeznaczona jest dla konsumenta dokonującego zakupu za pośrednictwem Sklepu, zwanego w dalszej części regulaminu Klientem.

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Niniejszy regulamin normuje wszelkie kwestie związane ze sprzedażą na odległość dokonywaną w sklepie internetowym www.ewodd.com, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) oraz Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610).
  2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Do korzystania, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
   1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  4. Strona internetowa www.ewodd.com i jej zawartość stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 

2. INFORMACJE O PRODUKTACH

  1. Produkty marki EWODD znajdujące się w asortymencie Sklepu są produktami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji Klienta i służą do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) oraz Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610).
  2. Oferowanym produktem na stronie Sprzedawcy są meble, które Klient samodzielnie konfiguruje, w ramach dostępnych opcji umieszczonych w sklepie na stronie www.ewodd.com
  3. W swojej ofercie Sprzedawca nie posiada gotowych mebli marki EWODD, wszystkie są robione na zamówienie Klienta. Prezentacje mebli na stronie Sprzedawcy są jedynie sugestią projektu. W sytuacji gdy Klient zamówi proponowany na stronie Sprzedawcy projekt bez dokonywania jakichkolwiek zmian, będzie to jego indywidualna konfiguracja. 
  4. Wszystkie meble zakupione w Sklepie są przeznaczone do samodzielnego montażu.
  5. W swojej ofercie Sprzedawca posiada gotowe meble w zakładce “OD RĘKI” oraz gotowe meble innych marek niż EWODD
  6. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  7. Wszystkie ceny podane na stronie Sprzedawcy są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej właściwymi przepisami.
  8. Ceny produktów na stronie Sprzedawcy, kształtują się podczas wybierania opcji konfiguracji w sklepie. Cena produktu jest zależna od wyboru przez Klienta parametrów produktu takich jak rozmiar, materiały, kolor, i inne opcje dodatkowe np. uchwyty, wykończenie itp.
  9. Całkowita wartość produktu przedstawiana jest na stronie Sprzedawcy, po dodaniu produktu do koszyka. W koszyku może znajdować się kilka produktów. Na całkowitą wartość zamówienia składa się suma wartości produktów i koszt wysyłki, który jest obliczany po naciśnięciu przez Klienta „Zobacz koszyk” lub “Zamówienie”. 
  10. Ceną wiążącą i ostateczną jest suma cen wszystkich produktów i kosztów wysyłki podana na stronie Sprzedawcy po naciśnięciu przez Klienta „Zamówienie”. Koszt wysyłki podany na stronie Sprzedawcy obowiązuje na terenie Polski. 
  11. Podane na stronie sklepu informacje o dniach realizacji zamówienia dotyczą dni roboczych. 
  12. Klient ma prawo do wprowadzania zmian w złożonym i opłaconym zamówieniu mebli marki EWODD poprzez kontakt mailowy z Działem Obsługi Klienta w terminie 2 dni roboczych. W przypadku zmian konfiguracji danego produktu po złożeniu zamówienia cena produktu, jak również termin dostawy może ulec zmianie. Wszelkie zmiany w konfiguracji jak i zmiany cenowe muszą zostać potwierdzone mailowo. 
  13. Klient nie ma prawa do wprowadzania zmian w złożonym i opłaconym zamówieniu mebli innych marek niż EWODD oraz produktów znajdujących się w zakładce “OD RĘKI”. 
  14. Dodatkowe informacje o oferowanym produkcie i usługach takich jak np. montaż, pomiar, wnoszenie można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu +48 727 444 009 w godzinach od 8.00 do 17.00 w dni robocze, lub pisząc na adres mailowy: info@ewodd.com.
  15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  
 

3. ZASADY ZAMAWIANIA TOWARÓW

 1. Składanie zamówień na stronie www.ewodd.com może odbywać się za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Klienta lub też jednorazowo, bez potrzeby rejestracji.
 2. By złożyć zamówienie Klient musi podjąć następujące kroki:
  • dodać do koszyka produkt gotowy lub skonfigurować mebel na stronie Sprzedawcy według własnego uznania w ramach dostępnych opcji,
  • wypełnić dane Klienta w tym: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail,
  • złożyć zamówienie na produkt poprzez naciśnięcie dodaj „Kupuję i płacę”,
  • dokonać płatności za zamówienie.
 3. Po złożeniu zamówienia generowany jest numer zamówienia, który w jednoznaczny sposób identyfikuje zamówienie. Numer ten jest niezbędny do dokonania płatności za zamówiony towar oraz jest pomocny w kontaktach z Działem Obsługi Klienta.
 4. Zamówienie trafia do realizacji po zaksięgowaniu płatności za towary zamówione przez Klienta.
 5. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczną zwrotną odpowiedź na podany adres e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 6. Klient może anulować zamówienie żądając zwrotu płatności nie później niż do trzech dni roboczych. Anulowanie zamówienia możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: info@ewodd.com. 
 7. W przypadku braku na produkcji części produktów objętych zamówieniem Klienta lub niemożliwością wykonania wybranej konfiguracji, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta i zwróci uiszczoną należność.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem pod wskazany przez niego numer telefonu, bądź adres e-mail w celu uzupełnienia, bądź potwierdzenia danych przekazanych w formularzu zamówienia.
 9. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem Sprzedawca zastrzega sobie możliwość pozostawienia zamówienia bez dalszego biegu, do czasu uzupełnienia danych umożliwiających realizację zamówienia przez Klienta, jednak nie dłużej niż przez 14 dni liczone od momentu złożenia przez Klienta niekompletnego zamówienia. Po upływie ww. terminu Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie.
 10. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 11. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 12. Przystąpienie do korzystania ze Sklepu także bez rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 14. Dla utworzenia indywidualnego Konta Klienta wymagana jest uprzednia Rejestracja.
 15. Rejestracja odbywa się po „przejściu do kasy”, gdzie Klient wypełnia formularz rejestracyjny.
 16. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest niezbędne dla utworzenia Konta i składania za jego pośrednictwem zamówień. Klient podaje w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, adres wysyłki i/lub rozliczeniowy, hasło.
 17. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnie z prawdą i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność prawną. Sprzedawca może uzależnić rejestrację lub korzystanie ze Sklepu przez Klienta od uwiarygodnienia danych Klienta wymienionych podczas rejestracji.
 18. Hasło ma charakter poufny i może zostać zmienione przez Klienta.
 19. Posiadanie indywidualnego Konta umożliwia Klientowi składanie zamówień bez potrzeby każdorazowego podawania danych do realizacji zamówienia (w przypadku zmiany adresu dostawy Klient ma możliwość podania kilku adresów), przeglądanie wszystkich zamówień jakie zostały zapisane na koncie Klienta (UWAGA po upływie 2 miesięcy Sprzedawca ma prawo usuwania skonfigurowanych i nie przetwarzanych zamówień), przeglądanie wstecz historii zakupów Klienta, monitorowanie stanu realizacji złożonych zamówień.
 20. Po przesłaniu Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta i od tej pory Klient może korzystać z założonego Konta. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. Przystępuję do korzystania ze Sklepu dobrowolnie,
  2. Spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem,
  3. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  4. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem.
 21. Klient niezarejestrowany może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 22. Klient zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Klienta zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Klienta. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
 23. Sprzedawca może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Klienta zarejestrowanego w przypadku, gdy:
  1. Klient, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Sklepie,
  2. Klient zamieszcza w Sklepie treści bezprawne,
  3. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  4. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Sklepu,
  5. Klient nie korzystał ze swojego konta przez przynajmniej 6 miesięcy.
 24. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.
 25. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 

4. DOSTAWA I PŁATNOŚCI

 1. Zamówiony przez Klienta towar zostanie wysłany po jego opłaceniu (płatność „z góry”).
 2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
  1. Przelew na rachunek firmowy nr: 60 1050 1722 1000 0090 3091 8180. HandCraft Polska Sp. z o.o. ul. Węgierska 12b, 33-340 Stary Sącz. 
  2. Przelew za pośrednictwem PayPal.
 3. Dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym.
 4. Sprzedawca po złożeniu zamówienia wystawia paragon. Jeśli Klient potrzebuje fakturę powinien poinformować o tym Sprzedawcę w momencie składania zamówienia (okienko wyboru klient indywidualny lub Firma). Konieczne jest zatem zaznaczenie pola Firma i podanie numeru NIP przy składaniu zamówienia, ponieważ zgodnie z ustawą o VAT z dnia 4 lipca 2019 r. – ust. 5-7, art.106b ze zmianami – paragon potwierdzający dokonanie sprzedaży musi zawierać numer NIP, za pomocą którego Klient zostanie zidentyfikowany na potrzeby podatku. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą mailową. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy zamówienia i innych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Paragon lub kopia faktury zostanie dostarczona klientowi wraz z zamówionym towarem. 
 5. Zamówiony przez Klienta towar marki EWODD dostarczany jest na adres wskazany w zamówieniu (do drzwi budynku), w terminie od 14 do 40 dni roboczych (w przypadku zamówienia Blatów termin realizacji wynosi do 60 dni roboczych) od momentu zaksięgowania wpłaty za złożone zamówienie przez Klienta. Podanie niekompletnego, bądź błędnego adresu wysyłki może opóźnić bądź uniemożliwić realizację zamówienia, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W wyjątkowych sytuacjach, w porozumieniu z Klientem za jego uprzednią zgodą, Sprzedawca może przedłużyć czas wykonania zamówienia do 14 dni roboczych.
 6. Zamówiony przez Klienta towar innych marek niż EWODD oraz towary z zakładki “OD RĘKI” wysyłane są w terminie do trzech dni roboczych na adres wskazany w zamówieniu (do drzwi budynku) od momentu zaksięgowania wpłaty za złożone zamówienie przez Klienta. Podanie niekompletnego, bądź błędnego adresu wysyłki może opóźnić bądź uniemożliwić realizację zamówienia, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W wyjątkowych sytuacjach, w porozumieniu z Klientem za jego uprzednią zgodą, Sprzedawca może przedłużyć czas wykonania zamówienia do 14 dni roboczych.
 7. Dostawa jest organizowana przez Sprzedawcę na jeden z poniższych sposobów:
  • przesyłka kurierska,
  • środek transportu Sprzedawcy,
  • odbiór osobisty. 
 8. Po otrzymaniu przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności kuriera lub pracownika Sprzedawcy. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi i przyspieszy Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji. 
 9. Koszt transportu wysyłki na terenie Polski jest naliczany po w “Podsumowaniu” w Koszyku. 
 10. Cena transportu wysyłki poza granice Polski zostanie ustalona z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 

5. RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie objęte są rękojmią Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne.
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu dostępnego na stronie internetowej www.ewodd.com.
 3. Złożenie reklamacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego (Załącznik nr. 2 Regulaminu) i dostarczenie go wraz z reklamowanym towarem i dopiskiem „Reklamacja Zamówienia” na adres Sprzedawcy, lub za pośrednictwem adresu e-mail: reklamacje@ewodd.com
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca przekazuje Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowisko uwzględniające, bądź nieuwzględniające reklamację. 
 5. Klient powinien odesłać reklamowany towar marki EWODD przesyłką pocztową na adres:
  HandCraft Polska Sp. z o.o.
  ul. Węgierska 12B
  33-340 Stary Sącz
 6. Reklamowany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji oraz informację o numerze rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona kwota zakupu, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Klient powinien odesłać reklamowany towar innych marek niż EWODD przesyłką pocztową na adres wysłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail. Po nadaniu przesyłki Klient jest zobowiązany przesłać Sprzedawcy numer nadania przesyłki za  pośrednictwem adresu e-mail: reklamacje@ewodd.com Reklamowany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu. 
 8. Sprzedawca, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 9. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedawca w wysokości przesyłki ekonomicznej według aktualnego cennika Poczty Polskiej Sprzedawca zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji lub nadaje własnego kuriera po odbiór przesyłek. 
 10. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca odeśle towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 12. Wraz z towarem marki EWODD Klient otrzymuje Kartę Gwarancyjną, zgodnie z którą uwzględniane lub nieuwzględniane będą reklamacje.
 

6. ZWROT NALEŻNOŚCI

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rachunek bankowy Sprzedawcy, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.
 2. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego jest niemożliwa, Sprzedawca zwróci się do Klienta z wnioskiem przesłanym na podany w trakcie zamówienia adres e-mail o potwierdzenie numeru rachunku bankowego, w celu zwrotu należności. 
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jej adres e-mail, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sprzedawcy wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 4. Klient nabywający towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.
 

7. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Promocja obowiązuje w określonym przez firmę terminie obwieszczeniem na stronie głównej Sklepu internetowego.
 2. Promocja obejmuje wszystkie lub wybrane produkty ze Sklepu. 
 3. Promocją mogą być objęte produkty gotowe, niepodlegające modyfikacjom.
 4. Wysokość rabatu jest podana na stronie głównej Sklepu internetowego.
 5. Rabat promocji jest uwzględniony w Sklepie tj. cena wyświetlona w Sklepie w dniu obowiązywania promocji jest ceną po rabacie.
 6. Zapłaty za produkt podczas obowiązywania promocji należy dokonać w trakcie trwania promocji. Po tym okresie cena promocyjna nie obowiązuje i nie można na jej podstawie dokonać zakupu. 
 7. Promocje nie łączą się z innymi.
 8. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszymi przepisami.
 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z uwagi na fakt, iż wszystkie produkty marki EWODD znajdujące się w asortymencie Sklepu są produktami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji Klienta i służą do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) oraz Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610). Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od momentu doręczenia zamówionego towaru. 
 2. Produkty innych marek niż EWODD oraz produkty w zakładce “OD RĘKI” są produktami gotowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) oraz Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610), każdy Klient, który nabył w Sklepie Produkt jako konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może, w terminie 14 dni, odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu na zasadach i w sposób określony w informacji stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.
  1. By skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy wypełnić formularz Odstąpienia od Umowy Sprzedaży, załącznik nr. 2 Regulaminu. Odstąpienia od umowy można również dokonać poprzez złożenie oświadczenia na adres reklamacje reklamacje@ewodd.com. 
  2. Sprzedawca zwraca się z prośbą, by wraz ze zwracanym w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży Produktem, Klient przesłał kopię lub oryginał dowodu zakupu. 
  3. Sprzedawca w terminie do 14 dni roboczych po otrzymaniu przesyłki od Klienta zwróci należności za produkt nie uwzględniając poniesionych przez Klienta kosztów przesyłki. Zwrócone zostaną jedynie koszty poniesione na zakupiony produkt. 
  4. Klient odsyła produkt na własny koszt kurierem pod wskazany przez Sprzedawcę adres. Z chwilą odesłania paczek, Klient jest zobowiązany o przesłanie numeru listów przewozowych na adres: reklamacje@ewodd.com


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą.
 2. Towary marki EWODD prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu, gdyż wszystkie towary wykonywane są na indywidualne zamówienie Klienta.
 3. Towary marek innych niż EWODD są dostępne od ręki lub na zamówienie. Taka informacja znajduje się przy każdym produkcie w sklepie.
 4. Towary w zakładce “OD RĘKI” są dostępne na magazynie Sklepu. 
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez osobę korzystającą ze Sklepu oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W dalszej kolejności, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeksu Cywilnego tj. z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610).
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.ewodd.com w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 grudnia 2023 roku.
 10. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia w Sklepie  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 11. O zmianach Regulaminu Klient zostanie poinformowany drogą mailową nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.
 

Załącznik 1. Formularz odstąpienia od umowy (dot. produktów “od ręki” oraz marek innych niż EWODD).

Załącznik 2. Formularz reklamacyjny (dot. produktów “od ręki” oraz marek innych niż EWODD).

 

Regulaminy konkursów:

Załącznik 3. Konkurs “W dechę”